حروف الفبا: Alphabets:i

q

حروف الفبا:

حروف الفبا عبارت است از کلیۀ حروفی که در یک زبان وجود دارد. در زبان انگلیسی 26 حرف به ترتیب زیر موجود است.

 

الف- حروف کتابی (چاپی) بزرگ:

 Capital Printing Letters:

G

F

E

D

C

B

A

N

M

L

K

J

I

H

U

T

S

R

Q

P

O

 

 

Z

Y

X

W

V

ب- حروف کتابی (چاپی) کوچک:

Small printing Letters:

g

f

e

d

c

b

a

n

m

l

k

j

i

h

u

t

s

r

q

p

o

 

 

z

y

x

w

v

هر یک از انواع حروف انگلیسی دارای کاربرد ویژه ای به شرح زیر می باشد:

حروف کتابی (چاپی)بزرگ اختصاص به نوشته های چاپی دارند و اغلب حرف اول جمله ها و اسمهای خاص و برخی کلمه های مخصوص مانند نام ماه ها، روزهای هفته و کلمۀ “God” و نظایر آن با آنها نوشته می شود.

حروف کتابی (چاپی) کوچک نیز در نوشته های چاپی به کار می روند. حرف اول جمله ها و اسم های خاص و برخی از کلمه های مخصوص را نباید با حرف کوچک نوشت.

تقسیمات الفبا Division of  Alphabets
حروف با صدا Vowels Sounds
حروف بیصدا Consonant Sounds
صداهای حروف ترکیبی Diphthongs

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: