حروف با صدا: Vowels

q

 حروف با صدا:

حروف با صدا، حروفی هستندکه بطور مستقل تلفظ میشوند و هر کدام از آنها می توانند به تنهایی هجایی تشکیل دهند.

تعداد این حروف در انگلیسی پنج حرف است که عبارتند از:

U

O

I

E

A

 کلماتی که با حروف با صدا شروع می شوند، حرف تعریف نا معیّن an می پذیرند.

مثال:

یک سیب an apple
یک پاک کن an eraser
یک عقیده an idea
یک اختراع an invention
یک اصطلاح an idiom
یگ پرتقال an orange
یک چتر an umbrella
یک دانشگاه but a university

در دو عبارت an umbrella و a university به ترتیب با معانی چتر و دانشگاه، به واسطۀ اینکه حرف u در کلمۀ umbrella دارای صدای مصوّت (آ) می باشد در نتیجه از حرف تعریف نا معیّن  an درابتدا ی آن استفاده می شود، در صورتی که حرف u  در کلمۀ university دارای صدای (ی)، که از صداهای غیر مصوّت است، بوده، لذا از حرف تعریف نا معیّن a در ابتدای آن استفاده شده است.

نکتۀ 3: دو حرف Y وW گاهی از حروف صدا دار و گاهی از حروف بیصدا محسوب می شوند به این معنی که اگر کلمه یا هجا با آنها آغاز شود بیصدا و در غیر اینصورت صدا دار منظور می شوند. به مثال های زیر توجه نمایید.

بیصدا

y

حیاط

yard

بیصدا

y

زرد

yellow

بیصدا

w

گرم

warm

با صدا

w

ردیف

row

با صدا

y

چاره

remedy

برای مطالعۀ مباحث زیر، می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید. 

تقسیمات الفبا: Division of Alphabets:
حروف با صدا: Vowels Sounds:
حروف بیصدا: Consonant Sounds:
صداهای حروف ترکیبی: Diphthongs:

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: