استفاده از اسم به عنوان صفت

استفاده از اسم به عنوان صفت: Using nouns as modifiers:i

q

استفاده از اسم به عنوان صفت:

اسم هایی از نوع زیر می توانند وظیفۀ صفت را ایفا کنند:

 

اسم ماده و جنس:

مثال:

انگشتر نقره ای a silver ring

اسم معنی:

مثال:

مسابقۀ زیبایی a beauty contest

اسم خاص:

مثال:

آب و هوای نیویورکی a New-York weather

اسم مصدر:

استخر شنا a swimming pool

اسم عام:

نیروی انسانی a man power

 

استفاده از صفت به جای اسم: Using adjectives as a nouns:

صفت گاهی ، می تواند به جای اسم قرار گرفته و وظایف آن را انجام دهد.

هر گاه حرف تعریف the، قبل ازصفت قرار گیرد، آن را به اسم جمع تبدیل میکند.

مثال:

سالخوردگان the old شجاعان the brave
ثروتمندان the rich فقرا the poor
ناشنوایان the deaf جوانان the young


بعضی از صفات در صورت مفرد (بدون علامت جمع) کار اسم را انجام می دهند. پاره ای ازاین صفات عبارتند از:

the whole ، little، much


مثال:

همه دعوت شده بودند. The whole had been invited.

بعضی از صفات نیز در صورت های جمع وظیفۀ اسم را انجام می دهند. تعدادی از این صفات عبارتند از:

پیشینیان the ancients اشیاء گران valuables
بومیان natives متجددین the moderns
رازها secrets سبزیجات greens
شیرینی ها و تلخی ها sweets and bitters خوردنیها eatables

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مباحث صفت و انواع قید

 

برای مطالعۀ مباحث زیر، می توانید بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید.

صفت و نکات مفید در بارۀ آن: Adjective and key points about it:
مقایسۀ صفات (صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی): Comparison of Adjectives:
ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسم: Order of adjectives before the noun:
انواع قید: Kinds of Adverbs:
مقایسه قیود: Comparison of Adverbs:

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: