ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسم

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم: Order of Adjectives before the Noun:i

q

 ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:

بطور کلی می توان انواع صفت را به ترتیب زیر با موصوف به کار برد:

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:

از آن جایی که گاهی برای توصیف یک اسم، از بیش از یک صفت، استفاده می شود، لذا فرمول زیر می تواند درطرز استفادۀ صحیح صفات، از نظراولویت قرار گرفتن آنها قبل از اسم ، کمک شایانی به شما نماید.

Sequence and order of adjectives before the noun:

4 3 2 1
Quality words, Words of General Description or Character Cardinal Numbers and Quantity Words Ordinal Numbers Determiners
beautiful Two First The

 

8 7 6 5
Color Shape Age, Temperature Size, Height, Length, etc
red rectangle old big

 

Noun 11 10 9
Noun-Noun Compound Material Origin or Location Participle
carpets silk Iranian handwoven

ترتیب قرار گرفتن صفات قبل ازاسم:

4 3 2 1
کیفیت اعداد اصلی اعداد ترتیبی تعریف کننده: شامل 1- حرف تعریف معین و نا معین 2- صفات اشاره 3- صفات ملکی 4- صفات مقدار و تعداد
زیبا (beautiful) دو (two) اولین (first) نشانۀ معرفه بودن اسم (The)

 

8 7 6 5
رنگ شکل سن، دما اندازه، ارتفاع، طول و غیره
قرمز (red) مستطیل شکل (rectangle) قدیمی (old) بزرگ (big)

 

اسم 11 10 9
 اسم – یا اسم مرکب جنس منشاء و ملیت وجه وصفی
فرش (carpets) ابریشمی (silk) ایرانی (Iranian) دست بافت (handwoven)

در صفات به کار رفته قبل از اسم ، carpets، از شمارۀ یک ، شروع و به شمارۀ یازده ختم می گرد؛ یعنی صفت شمارۀ یازده ، از سایر صفات به موصوف نزدیکتر و شمارۀ یک از دیگر صفات دورتر می باشد و به عبارتی میتوان گفت صفت هر قدر به اسم نزدیک تر باشد اصلی تر(ذاتی) و هر قدر دورتر باشد فرعی تر(عارضی) می باشد.

 

برای مطالعۀ مباحث زیر، می توانید بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید.

صفت و نکات مفید در بارۀ آن: Adjective and key points about it:
مقایسۀ صفات ( صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی): Comparison of Adjectives:
استفاده از اسم به عنوان صفت/استفاده از صفت به جای اسم: Using noun as modifier/Using adjective as noun:
انواع قید: Kinds of Adverbs:
مقایسه قیود: Comparison of Adverbs:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مباحث صفت و انواع قید

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: