انواع قید

قید: Adverb:i

q

 قید:

صفت، اسم را توصیف می کند ولی قید، کلمات دیگر مخصوصاً فعل را توصیف می کند.

مثال:

The clever students usually speak perfectly. 
He finished the work quickly.

چون کلمۀ perfectly فعل speak را و کلمۀ quickly فعل finished را توصیف می کنند، قید جمله می باشند.

انواع قید: Kinds of Adverbs:

انواع قید:

قید در زبان انگلیسی بر هفت نوع است:

قید زمان: Adverb of Time:

قید زمان:

قید زمان، زمان وقوع کار را دلالت می کند و محل آن در آخر جملات است و در حالت تأکید، در اول جمله به کار می رود.

مثال:

They saw the postman along a road yesterday.
Tomorrow, they will leave Iran.

قیدهای زمان مانند at last, soon, just, still, already قبل از فعل اصلی به کار می روند.

مثال:

قبلاً این فیلم را دیده ام. I have already seen this film.

 

قید مکان: Adverb of Place:

قید مکان:

محل وقوع کار را قید مکان نامند. مانند school, cinema, England, inside, somewhere, there, here

محل قید مکان در جمله قبل از قید زمان است.

مثال:

We saw Betty at the school yesterday.

اگر جمله دارای فعل حرکتی مانند come و go باشد، قید مکان، مثل مفعول بعد از فعل حرکتی به کار می رود.

مثال:

She drove to the village slowly last week.

قید زمان و مکان کوچک تر، قبل از قید زمان و مکان بزرگ تر به کار می روند.

مثال:

He was born at 7:00 p.m. on Sunday, in June 1964.
She lives in a garden in a small village in England.

 

قیدهای تکرار: Frequency Adverbs:

قیدهای تکرار:

قیدهای تکرار درصد وقوع انجام کار را نشان می دهندو محل قرار گرفتن آنها در جمله، بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می باشد.

مثال:

He can always swim in cold water.

قیدهای تکرار به شرح زیر می باشند:

معمولاً  usually  همیشه always
 همیشه ever عموماً generally
 به ندرت seldom گاهی اوقات sometimes
به ندرت rarely بارها، مکرراً frequently
به ندرت scarcely گاه گاهی occasionally
هرگز never  اغلب often

 

قید حالت یا کیفیت: Adverb of Manner:

قید حالت یا کیفیت:

قید حالت فعل را توصیف می کند و برای ساختن آن به آخر صفت ly اضافه می کنند.

مثال:

معنی قید معنی صفت
 به آهستگی slowly آهسته slow
به سرعت quickly سریع quick
عااقلانه wisely عاقل wise
 به آسانی easily آسان easy
بطور بد badly بد bad

قید good می شود well و صفات hard, fast, late, early, low, soon,straight, enough, loud برای تبدیل شدن به قید حالت، تغییری نمیکنند (ly نمیگیرند)؛ هم صفت هستند و هم قید، اگر اسم را توصیف کنند، صفت هستند و اگر فعل را توصیف کنند، قید می باشند.

مثال:

برادرم، آزمون دشواری را گذراند، زیرا با جدیت درس خوانده بود. My brother passed a hard examination because he had studied hard.

q
اگردر جمله ای به hard پسوند ly اضافه کنیم، آن جمله منفی می شود.

مثال:

او کار نمی کند. He works hardly.

محل قید حالت در جملات انگلیسی بعد از مفعول جمله است.

مثال:

Mary is playing the piano skilfully.

کلمات زیر با وجودیکه به ly ختم می شوند، صفت هستند نه قید.

lovely, lonely, manly, friendly.fatherly

مثال:

او شخص مهربانی است. He is a friendly person.

 

 قیود استفهامی: Interrogative Adverbs:

قیود استفهامی:

این قیود برای سؤال و پرسش به کار می روند و عبارتند از کلماتی مانند Where, when, why, how و غیره.

محل قیدهای استفهامی در اول جملات سؤالی است.

مثال:

Why does Betty behave badly?
Where did Mary go yesterday?

باید به این نکته توجه داشت که اگرقیدهای استفهامی why, how, where, when بین جمله یا جملاتی به کار روند، آنها را قید ربط نامند و این گونه جملات سؤالی نیستند و نیازی به علانت سؤال ندارند.

مثال:

This is the house where my family live.
I don’t know why Mary behaves badly.

 

قیود تأکید: :Intensive Adverbs

قیود تأکید:

این قیدها بیشتر جنبۀ تأکید دارند. پاره ای از آنها عبارتند از:

just, even, at least, only, really, at most, too, etc.

مثال:

He should study at least two hours every day.
I can help only the poor.
He will come here too.

 

قید های کمیت یا مقدار: Adverb of Quantity:

قید های کمیت یا مقدار:

قید کمیت، مقدار و اندازه را می رساند.تعدادی از این قیدها عبارتند از:

much, very, almost, only, partly, rather, little, a little, as, too, so, quite, fairly, yet, already, either, also, enough, as well, any, longer, any more, still, etc.

مثال:

He runs very quickly.
They are quite interesting.
I try much.

این نوع قیود، زمانی با قید دیگر (جملۀ اول ، مثال بالا)، گاهی با یک صفت (جملۀ دوم) و گاهی با یک فعل (جملۀ سوم) همراه است.

 

برای مطالعۀ مباحث زیر، می توانید بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید.

مقایسه قیود: Comparison of Adverbs:
صفت و نکات مفید در بارۀ آن: Adjective and key points about it:
مقایسۀ صفات (صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی): Comparison of adjectives:
استفاده از اسم به عنوان صفت/استفاده از صفت به جای اسم: Using noun as modifier/Using adjective as noun:
ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسم: Order of adjectives before the noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مباحث صفت و انواع قید

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: