مقایسه قیود

مقایسۀ قیود:  :Comparison of Adverbs

q

 مقایسه قیود:

قید حالت مانند صفت، می تواند برای مقایسه به کار رود و بر سه نوع است: قید تساوی، قید تفضیلی و قید عالی

برای ساختن قید تساوی از فرمول زیر استفاده می شود.

as + قید حالت + as

q

مثال:

دانش آموزان معمولاً تکالیفشان را به دقتی که من انتظار دارم، آماده می کنند. The students usually prepare their homework as carefully as I expect.
مری به زیبایی برادرش شنا می کند. Mary swims as beautifully as his brother.
او به سرعت مادرش کار می کند. She works as rapidly as her mother.
او می تواند به سرعت من بدود. He can run as fast as I can.

برای ساختن قید تفضیلی و عالی به شرح زیر عمل می شود.

قیود یک سیلابی در حالت تفضیلی و عالی به ترتیب er و est می گیرند.

مثال:

قید عالی قید تفضیلی قید مطلق
hardest harder hard
highest higher high

قیود بیش از یک سیلاب که غالباً به ly ختم شده اند، در تفضیلی more و در عالی most میگیرند.

قید عالی قید تفضیلی قید مطلق
most slowly more slowly slowly
most rapidly more rapidly rapidly

قید early از قاعدۀ فوق مستثی است و با er به قید تفضیلی و با est به قید عالی تبدیل می شود.

بعضی از قیود یک سیلابی، مانند صفات، حالت تفضیلی و عالی مخصوصی دارند. این قیود بی قاعده بوده و به شکل زیر به قیود تفضیلی و عالی تبدیل می شوند.

قید عالی قید تفضیلی قید مطلق
best better well
worst worse ill
worst worse badly
least less little
most more much
farthest farther far
furthest further far
nearest/next nearer near
uppermost upper up

farthest و farther برای مسافت است، در حالی که furthest و further هم برای مسافت به کار می رود و هم معنی “بیشتر” و “بیشترین” دارد.

دو قید wrong و right، حالت تفضیلی و عالی ندارند.

به مثال های زیر که جملاتی در مورد مقایسۀ قید تفضیلی و عالی می باشد توجه نمایید.

(مقایسۀ تفضیلی) Our teacher speaks louder than you.
(مقایسۀ تفضیلی) My friend behaves more wisely than my brother.
(مقایسۀ عالی) This pupil studied the least o fall bu the could succeed.

 

برای مطالعۀ مباحث زیر، می توانید بر روی لینک های مربوطه کلیک نمایید.

انواع قید: Kinds of Adverbs:
 صفت و نکات مفید در بارۀ آن:  Adjective and key points about it:
 مقایسۀ صفات (صفت مطلق – صفت تفضیلی – صفت عالی):  Comparison of adjectives:
 استفاده از اسم به عنوان صفت/استفاده از صفت به جای اسم:  Using noun as modifier/Using adjective as noun:
 ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از اسم:  Order of adjectives before the noun:

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مباحث صفت و انواع قید

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: