مقدّمه ای بر دستور زبان

مقدمه ای بر دستور زبان: Introduction to Grammar:i

کلمه: Word:

کلمه:

کلمه، به لفظی گفته می شود که دارای معنی بوده و از یک یا چند حرف تشکیل شود.

زبان: Language:

زبان:

زبان، عبارت است از اصول سخن گفتن و نوشتن و بطور کلی شامل مجموعۀ الفاظی است که افراد یک جامعه برای بیان افکار خود و درک گفتار دیگران از آن استفاده می کنند.

دستور زبان: :Grammar

دستور زبان:

دستور زبان: دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن، درست گفتن و ایجاد رابطۀ درست بین کلمات به کار می رود. در این مجموعه نهایت کوشش به عمل آمده که دستور کامل و جامعی با زبان بسیار ساده و روان، مطابق با آخرین و جدید ترین روش های آموزشی حال حاضر، گرد آوری و تدوین و به شما عزیزان و کلیۀ علاقه مندان به فراگیری زبان انگلیسی ارائه گردد. امیدواریم، این خدمت ناچیز فرهنگی بتواند مورد قبول و توجّه شما بازدیدکنندگان محترم و همچنین عموم زبان آموزان انگلیسی قرار گرفته و شما را در رسیدن و نیل به اهدافتان که همانا یادگیری اصولی زبان انگلیسی می باشد، تا حدّ ممکن یاری نماید.

در این مجموعه نهایت کوشش به عمل آمده که دستور کامل و جامعی با زبان بسیار ساده و روان، مطابق با آخرین و جدید ترین روش های آموزشی حال حاضر، گرد آوری و تدوین و به شما عزیزان و کلیۀ علاقه مندان به فراگیری زبان انگلیسی ارائه گردد. امیدواریم، این خدمت ناچیز فرهنگی بتواند مورد قبول و توجّه شما بازدیدکنندگان محترم و همچنین عموم زبان آموزان انگلیسی قرار گرفته و شما را در رسیدن و نیل به اهدافتان که همانا یادگیری اصولی زبان انگلیسی می باشد، تا حدّ ممکن یاری نماید.

موفّق و پیروز باشید.                                                                 ”دوستان شما در آسان زبان”

 

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: