وجه سببی 

وجه سببی: Causative Form:i

q

 وجه سببی:

بعضی کارها از عهدۀ ما ساخته نیست، طبیعتاً به وسیلۀ متخصصین یا اشخاص دیگر انجام می شود که در اکثر جملات فارسی به کنندۀ کار اشاره نمی شود. برای ساختن جملات سببی با در نظر گرفتن این که سببی از نوع مجهول باشد و یا معلوم از یکی از دو فرمول زیر استفاده می شود.

وجه سببی مجهول:

برای ساختن وجه سببی مجهول از فرمول زیر استفاده می شود.

فاعل + have/get + اسم مفعول + مفعول

مثال:

حسن داد کفش هایش را  واکس زدند. Hassan had/got his shoes polished.
سال گذشته رادیو ام را تعمیر کرد I had/got my radio fixed last year.
هر هفته سرم را اصلاح می کنم. I have/get my hair cut every week.
او هر سال منزلش را نقاشی می کند. He has/gets his house painted every year.
فردا می دهم اتومبیلم را نقاشی کنند. I will have/get my car painted tomorrow.

وجه سببی معلوم:

برای ساختن وجه سببی معلوم از فرمول های زیر استفاده می شود.

مفعول + مصدر بدون to + عامل انجام کار + have + فاعل
 مفعول + مصدر با to + عامل انجام کار + get + فاعل

مثال:

او کفش هایش را داد کفاش تعمیر کند. He had the shoe-maker mend his shoes.
 او کفش هایش را داد کفاش تعمیر کند. He got the shoe-maker to mend his shoes.

باید توجه کرد که شکل سببی را در زمان های مختلف می توان به کار برد.

 

خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث وجه سببی

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: