تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی:

تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی: 

American English And British English Spelling Differences In Writing:i

q

تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی:
زبان انگلیسی که در بریتانیا و آمریکا صحبت می شود بسیار شبیه به هم بوده و تنها در موارد معدودی ازجمله در املا، چگونگی تلفظ کلمات، کاربرد واژگان و دستور زبان تفاوت هایی در آنها دیده می شود. البته این تفاوت ها آن قدر ناچیز است که مردم این دو منطقه به راحتی منظور یکدیگر را فهمیده و درایجاد ارتباط با یکدیگر مشکل خاصی ندارند. البته باید به این مطلب اذعان داشت که طی سال های اخیر، بریتانیائی ها تحت تأثیر مردم آمریکا قرار گرفته و در نحوه ی صحبت کردن خود از شیوه ی آمریکایی ها تبعیت می کنند.

بطور کلی کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی با en آغاز می شوند در انگلیسی آمریکایی با in نوشته می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
در جعبه قراردادنincaseencase
پیچیدنinfoldenfold

کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی به our ختم شده اند در انگلیسی آمریکایی با or نوشته می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
رنگcolorcolour
احترام، افتخارhonorhonour

 

کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی با ou نوشته می شوند در انگلیسی آمریکایی با o نوشته می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
قالبmoldmould
سوختنsmoldersmoulder

 

تعدادی از کلمات در انگلیسی بریتانیایی با ce و در انگلیسی آمریکایی با se نوشته می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
توهین، گناه، رنجشoffenseoffence
دفاعdefensedefence
تظاهرpretensepretence
گواهینامهlicenselicence

اگر به کلمات فوق، پسوندی که با حروف با صدا شروع می شود، اضافه کنند در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی با s نوشته می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
مدافعdefensivedefensive
متخلفOffensiveOffensive

کلمه Practice در حالت فعلی، در انگلیسی بریتانیایی به صورت practise و در انگلیسی آمریکایی به صورت practice نوشته می شود.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
تمرین کردنpracticepractise

کلماتی که در زبان انگلیسی به re ختم شده اند، اغلب در انگلیسی آمریکایی به er ختم می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
مرکزcentercentre
تأترtheatertheatre
مترmetermetre

کلماتی که به تلفظ “آیز” ختم شده اند، در زبان انگلیسی بریتانیایی با ise و در آمریکایی با ize نوشته می شوند.

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
عذر خواهی کردنapologizeapologise
با حرف بزرگ نوشتنcapitalizecapitalise
انتقاد کردنcriticizecriticise
فهمیدنrealizerealise
صرفه جویی کردنeconomizeeconomise

املای برخی از کلمات در هر دو زبان انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی یکسان بوده و به ise ختم می شوند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
حقیر شمردنdespisedespise
مباشرت کردنsupervisesupervise
تعجب کردنsurprisesurprise
تمرین کردنexerciseexercise
توصیه کردنadviseadvise
تبلیغ کردنadvertiseadvertise

املای برخی از کلمات نیز در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی همانند بوده و به ize ختم شده اند.

مثال:

معنیانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
منظم کردنregularizeregularize
انقلابی کردنrevolutionizerevolutionize
ملی کردنnationalizenationalize
پاستوریزه کردنpasteurizepasteurize
با نمونه یا عیار قانونی مطابق کردنstandardizestandardize