تقویت مهارت های نوشتاری:

تقویت مهارت های نوشتاری:  :Improving Writing Skills

q

تقویت مهارت های نوشتاری:
نگارش به معنی نگاشتن، نوشتن، نقش و نگار کردن و تصویر کردن است. در هر زبانی نگارش به اصول و فنون خاصی نیاز دارد که به آنها آئین یا فنون نگارش گفته می شود. تهیه و تنظیم یک نوشته خوب ایجاب می کند که فنون و اصولی را در نظر بگیریم و وسایل و ابزار معینی را در اختیار داشته باشیم تا بدینوسیله بتوانیم هدف و منظور خود را در قالب های خاص بطور روشن بیان کنیم و خواننده یا شنونده را با مفاهیم و منظور های خود آشنا سازیم. باید در نظر داشت این ابزار و وسایل بدون توجه به اصول و فنون نگارش غیر قابل درک و استفاده است و ملاحظه این دو عامل (ابزار و اصول) شخص را در ارائه یک نوشته خوب و منطقی یاری می دهد.

شروط لازم برای نگارش صحیح:

داشتن یک رشته اطلاعات لغوی و کاربرد صحیح آنها

رعایت اصول و قوانین دستوری

آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان

داشتن اطلاعات کلی در باره موضوع مورد بحث

واژگان:Vocabulary:

واژگان:

واژگان شامل نکات زیر است:

لغات و محفوظات عادی

اطلاعات لغوی در باره کاربرد صحیح کلمات مترادف، متضاد و متشابه (این بحث در وب سایت در بخش مربوط به واژگان سطح متوسطه بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.)

آشنایی با پاره ای از اصطلاحات روز مره، ترکیبات، تشبیهات و ضرب المثل های معروف (این مبحث در وب سایت در بخش مربوط به ضرب المثل بطور مبسوط بررسی شده است.)

همانطوریکه اشاره شد برای کمک به فن نگارش، کاربرد ترکیبات و تشبیهات ضرورت پیدا می کند که در زیر به پاره ای از انواع متداول اشاره می شود.

q

ترکیبات زوج اسم:Compound Noun Pairs:

ترکیبات زوج اسم:

معنیnoun + and + noun
وسیله گذرانbread and butter
جنگ و کشتارfire and sword
قوم و خویشflesh and blood
قلب و روحheart and soul
جزئیات، پیچ و خمins and outs
عملا، از هر لحاظall intents and purposes
خلاصه مطلب، جان کلامthe long and short (of a matter)
فقرا و اغنیاrich and poor

q

ترکیبات زوج صفتCompound Adjective Pairs:

q

ترکیبات زوج صفت:

معنیadjective + and/in + adjective
روی هم رفته، به اختصارall in all
قدیم و جدیدancient and modern
نزدیک، بی تکلف و خودمانیfree and easy
باطل و بی اثر، کان لم یکنnull and void
سرسریrough and ready
صحیح و سالمsafe and sound
مقاومslow and steady

q

ترکیبات زوج قید:Compound Adjective Pairs:

q

ترکیبات زوج قید:

معنیadverb + and + adverb
پستی و بلندی (زندگی)ups and downs (of life)
اینجا و آنجا، پخش و پلا، پراکندهhere and there
به تدریجby and by
گاهگاهیnow and then
کاملا، تمام عیار، یکپارچهout and out
این ور و آن ورbackwards and forwards
کراراً، بارهاagain and again

q

ترکیبات زوج حروف ربط:Compound Conjunction Pairs:

q

ترکیبات زوج حروف ربط:

معنیconjunction + … + conjunction
هم … همboth … and
یا … یاeither … or
نه … نهneither … nor
آیا … یاwhether … or
آنقدر … کهas … as
آنقدر … کهso … that
به محض اینکهno sooner … than
نه تنها … بلکهnot only … but also
آنطور … کهsuch … as

q

تشبیهات و عبارات متداول:similes and common expressions:

q

تشبیهات و عبارات متداول:

تشبیهات و عبارات متداول:similes and common phrases:
خیلی تاریکas black as coal (night)
خیلی سفیدas white as snow
خیلی تمیزas clean as whistle
خشک مثل کبریتas dry as bone
خیلی گرسنهas hungry as a hunter
خیلی سریعas quick as lightening
تیز بین، تیز هوشas sharp as a needle
خیلی نازک (لاغر)as thin as a rake
خیلی زشت و بدas ugly as sin
خیلی قدیمیas old as hills
خیلی قویas strong as a horse
خیلی سفت و سختas hard as iron
خیلی نرمas soft as silk
گلگونas red as fire
به سبکی پر کاهas light as a feather
خیلی شیرینas sweet as sugar
بها دار، با ارزشas good as gold
خیلی فقیر، محتاج به نان شبas poor as a church-mouse
خیلی سردas cold as death
خیلی سبکas light as air
خیلی صبورas patient as job
خیلی عاقلas wise as Socrates
خیلی منظمas punctual as a clock
خیلی گرمas warm as wool
خیلی سنگینas heavy as lead
سر سبزas green as grass
خیلی مطمئنas sure as gun
کاملا مردهas dead as a door-nail
خیلی تر و تازهas fresh as a rose in June
خیلی مشغولas busy as a bee
خیلی تیزas sharp as a razor

q

رعایت اصول و قوانین دستوری:Grammar:

q

رعایت اصول و قوانین دستوری:

یکی دیگر از شروط لازم برای نگارش درست رعایت دقیق مبانی دستوری است که توجه به آنها موجب احتراز از نارسائی ها و اغلاط درساخت جملات بوده و کمک مؤثری در تفهیم صحیح نگارش می کند. هر قدر نویسنده دارای اطلاعات لغوی غنی بوده و همچنین اطلاعات جامعی از موضوع مورد بحث را داشته باشد، بدون رعایت دقیق اصول گرامری امکان ارائه نوشته صحیح و قابل فهم میسر نخواهد بود. رعایت نکات دستوری زیر از اهم اصولی است که در نگارش باید در نظر گرفته شود:

افعال و زمان ها (معلوم و مجهول، شرط، افعال با قاعده و بی قاعده)، مصدر با to و بدون to، اسم مصدر، وجه وصفی، جمع صحیح اسامی، حروف تعریف، پیشوند ها و پسوند ها، مطابقت فعل با فاعل، کاربرد درست صفت و قید، حروف اضافه، حروف بزرگ، علائم نقل قول و بالاخره علئم نقطه گذاری.

آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان:Rhetoric:

آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان:

داشتن اطلاعات کلی:General Information:

داشتن اطلاعات کلی:

در این قسمت نویسنده لازم است اطلاعات و منابعی را بر حسب موضوع مورد بحث بررسی و جمع آوری نماید. باید توجه داشت خواننده یا مستمع احساس نماید که مطالب و اطلاعات جدیدی را از موضوع مورد بحث کسب کرده و بر معلومات خود افزوده است. روشن است که این مطالب باید بطور منظم ارائه شده و کلا تازگی داشته باشد. ارائه اطلاعات آموزنده و جالب مخصوصاً در مقاله نویسی که یکی از ارکان نگارش به شمار می رود، حائز اهمیت فراوان است.