نهصد جمله پرکاربرد مکالمات زبان انگلیسی: 900 English

نهصد جمله پرکاربرد مکالمات زبان انگلیسی:  900 English   

مجموعه کتاب های English 900 شامل 900 جمله پرکاربرد مکالمات زبان انگلیسی می باشد که شامل 6 جلد کتاب  بوده و می تواند برای یادگیری مکالمه انگلیسی منبعی موثر و مفید باشد. این 6 جلد کتاب که برای آموزش مکالمه تدوین شده است به آموزش مکالمات کاربردی در زندگی واقعی پرداخته و علاوه بر مکالمات ضروری انگلیسی، آموزش لغات پرکاربرد در مکالمه وهمچنین گرامر ضروری مربوط به آنها  را نیز در دستور کار خو د قراردارد.
این مجموعه خلاصه شده ، شامل متن و فایل صوتی مربوط به این 900 جمله  می باشد .

هدف کلیدی برای بیشتر زبان آموزان، صحبت کردن به صورت روان و سلیس است.

در دوره آموزش زبان انگلیسی DO IT با تکنیک های مشارکتی – تعاملی روانی در صحبت کردن را برای زبان آموزان به همراه می آورد.

  • با فراهم کردن سرفصل های جذاب و کاربردی
  • تمرین هایی انگیزاننده برای برقراری ارتباط کاربردی و تبادل اطلاعات.
  • نمونه ها و مثال های زیاد برای آموزش چگونگی یک شروع خوب را در برقراری ارتباط

در بهترین دوره زبان انگلیسی فعالیت های آموزشی طوری طراحی شده است، که کاملا عینی، واقعی و امکان پذیر باشند تا یادگیرنده ها مطمئن باشند که دوره ای که تحت آموزش آن هستند، بسیار کاربردی است و در هر موقعیتی با نیازهای روزمره آنها همخوانی دارد و به آنها امکان استفاده از آن را در زندگی روزمره می دهد.

درسعنوان Title
1سلام و احوالپرسی (15 - 1)Greetings
2اصطلاحات کلاس درس (30 - 16)Classroom Expressions
3شناسایی اشیاء 1 (45 - 31)Identifying Objects 1
4شناسایی اشیاء 2 (60 - 46)Identifying Objects 2
5شناسایی افراد به وسیله شغل (75 - 61)Identifying People by Occupation
6معرفی و آداب و معاشرت (90 - 76)Introductions and Courtesies
7روز و ماه تقویم (105 - 91)Day and Month of the Calendar
8صحبت کردن در مورد اشیاء (120 - 106)Talking about Objects
9گفتن زمان (ساعت) (135 - 121)Telling Time
10صحبت کردن در مورد تاریخ (150 - 136)Talking about Dates
11صحبت کردن در مورد اشیاء و مردم (165 - 151)Talking about Objects and People
12صحبت کردن در مورد زبان (180 - 166)Talking about Languages
13صحبت کردن در مورد فعالیت (195 - 181)Talking About Activities
14پرسیدن درباره سن (210 - 196)Asking About Age
15صحبت کردن در مورد فعالیت های روزانه (225 - 211)Talking About Daily Activities
16صحبت کردن در مورد فعالیت های دیروز (240 - 226)Talking About Yesterday’s Activities
17ملاقات با یک دوست (255 - 241)Meeting A Friend
18صحبت کردن در مورد فعالیت های سال گذشته (270 - 256)Talking About Last Year’s Activities
19پرسیدن آدرس (285 - 271)Asking About Addresses
20پرسیدن سوالات (300 - 286)Asking Questions
21توصیف اشیاء (315 - 301)Describing Objects
22درخواست از مردم برای انجام کارها (330 - 316)Asking People To Do Things
23گرفتن اطلاعات و دستورالعمل ها ( 345 - 331)Getting Information And Directions
24صحبت کردن در مورد خانواده و بستگان ( 360 - 346)Talking About Family And Relatives
25صحبت کردن در مورد همسایگان و دوستان ( 375 - 361)Talking About Neighbors And Friends
26صحبت کردن در مورد فعالیت های آینده ( 390 - 376)Talking About Future Activities
27صحبت کردن در مورد آب و هوا ( 405 - 391)Talking About The Weather
28صحبت کردن در مورد بیماری و سلامتی ( 420 - 406)Talking About Sickness And Health
28صحبت کردن در مورد عادات روزانه ( 435 - 421)Talking About Daily Habits
30گرفتن نظر و ایده های افراد دیگر ( 450 - 436)Getting Other People’s Opinion And Ideas
31برنامه ریزی کردن ( 465 - 451)Making Plans
32تصمیم گیری (480 - 466)Making Decisions
33رفتن به اماکن (495 - 481)Going Places
34 به خرید رفتن (510 - 496)Going Shopping
35غذا خوردن در یک رستوران (525 - 511)Eating In A Restaurant
36بیرون رفتن برای شب (540 - 526)Going Out For The Evening
37قرار ملاقات گذاشتن (555 - 541)Making Appointments
38مراجعه به دکتر (570 - 556)Visiting The Doctor
39انجام تماس های تلفنی (585 - 571)Making Telephone Calls
40 نامه نوشتن (600 - 586)Writing Letters
41گفتن در مورد تجارب گذشته (615 - 601)Telling About Past Experiences
42پرسیدن در باره مبلمان و مکانهایی برای زندگی (630 - 616)Asking About Furniture And Places To Live
43صحبت کردن در مورد چیزهایی برای پوشیدن (645 -631)Talking About Things To Wear
44بحث کردن در مورد دیدگاه های مختلف (660 - 646)Discussing Different Points Of View
45فکر کردن درباره فعالیتهای احتمالی آینده (675 - 661)Thinking About Possible Future Activities
46صحبت کردن در مورد امکانات گذشته (690 - 676)Talking About Past Possibilities
47پرسیدن در باره دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها (705 - 691)Asking About Likes And Dislikes
48ارائه مشاوره و نظرات (720 - 706)Giving Advice And Opinions
49درخواست لطف و توجه از افراد دیگر (735 - 721)Asking Favors Of Other People
50آماده شدن برای سفر (750 - 736)Making Preparations To Travel
51کشورها و ملیت ها (765 - 751)Countries And Nationalities
52جغرافیا و ویژگی های زمین (780 - 766)Geography And Land Features
53مدارس و آموزش (795 - 781)Schools And Education
54کار و شغل (810 - 796)Work And Careers
55مزارع و کارخانه ها (825 - 811)Farms And Factories
56سرگرمی ها و علایق (840 - 826)Hobbies And Interests
57تفریح ​​و ورزش (855 - 841)Recreation And Sports
58روزنامه ها و مجلات (870 - 856)Newspapers And Magazines
59رادیو و تلویزیون (885 - 871)Radio And Television
60موسیقی و ادبیات (900 - 886)Music And Literature